CO­OKIES (CIA­STECZKA) W SER­WI­SIE jwalfa.pl

Po­li­tyka co­okies i in­nych po­dob­nych technologii

 1. W związku z udo­stęp­nia­niem za­war­to­ści ser­wi­sów in­ter­ne­to­wych https://www.jwalfa.pl (w dal­szej czę­ści zwa­nego „Ser­wi­sem”) sto­suje tzw. co­okies, tj. in­for­ma­cje za­pi­sy­wane przez ser­wery na urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­nika, które ser­wery mogą od­czy­tać przy każ­do­ra­zo­wym po­łą­cze­niu się z tego urzą­dze­nia koń­co­wego, może także uży­wać in­nych tech­no­lo­gii o funk­cjach po­dob­nych lub toż­sa­mych z co­okies. W ni­niej­szym do­ku­men­cie, in­for­ma­cje do­ty­czące co­okies mają za­sto­so­wa­nie rów­nież do in­nych po­dob­nych tech­no­lo­gii sto­so­wa­nych w ra­mach na­szych ser­wi­sów in­ter­ne­to­wych. Pliki co­okies (tzw. „cia­steczka”) sta­no­wią dane in­for­ma­tyczne, w szcze­gól­no­ści pliki tek­stowe, które prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­nika ser­wisu in­ter­ne­to­wego. Co­okies za­zwy­czaj za­wie­rają na­zwę do­meny ser­wisu in­ter­ne­to­wego, z któ­rego po­cho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kalny numer.
 2. Pliki co­okies wy­ko­rzy­sty­wane są w celu:
  1. do­sto­so­wa­nia za­war­to­ści stron ser­wi­sów in­ter­ne­to­wych do pre­fe­ren­cji użyt­kow­nika oraz opty­ma­li­za­cji ko­rzy­sta­nia ze stron in­ter­ne­to­wych; w szcze­gól­no­ści pliki te po­zwa­lają roz­po­znać urzą­dze­nie użyt­kow­nika ser­wisu in­ter­ne­to­wego i od­po­wied­nio wy­świe­tlić stronę in­ter­ne­tową, do­sto­so­waną do jego in­dy­wi­du­al­nych potrzeb,
  2. two­rze­nia sta­ty­styk, które po­ma­gają zro­zu­mieć, w jaki spo­sób użyt­kow­nicy ser­wisu ko­rzy­stają ze stron in­ter­ne­to­wych, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tury i zawartości,
  3. utrzy­ma­nia se­sji użyt­kow­nika ser­wisu in­ter­ne­to­wego (po za­lo­go­wa­niu), dzięki któ­rej użyt­kow­nik nie musi na każ­dej pod­stro­nie ser­wisu po­now­nie wpi­sy­wać lo­ginu i hasła,
  4. do­star­cza­nia użyt­kow­ni­kom tre­ści re­kla­mo­wych bar­dziej do­sto­so­wa­nych do ich zainteresowań.
 3. W ra­mach na­szych ser­wi­sów in­ter­ne­to­wych mo­żemy sto­so­wać na­stę­pu­jące ro­dzaje pli­ków cookies:
  1. „nie­zbędne” pliki co­okies, umoż­li­wia­jące ko­rzy­sta­nie z usług do­stęp­nych w ra­mach ser­wisu in­ter­ne­to­wego, np. uwie­rzy­tel­nia­jące pliki co­okies wy­ko­rzy­sty­wane do usług wy­ma­ga­ją­cych uwie­rzy­tel­nia­nia w ra­mach serwisu,
  2. pliki co­okies słu­żące do za­pew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa, np. wy­ko­rzy­sty­wane do wy­kry­wa­nia nad­użyć w za­kre­sie uwie­rzy­tel­nia­nia w ra­mach serwisu,
  3. pliki co­okies, umoż­li­wia­jące zbie­ra­nie in­for­ma­cji o spo­so­bie ko­rzy­sta­nia ze stron in­ter­ne­to­wych serwisu,
  4. „funk­cjo­nalne” pliki co­okies, umoż­li­wia­jące „za­pa­mię­ta­nie” wy­bra­nych przez użyt­kow­nika usta­wień i per­so­na­li­za­cję in­ter­fejsu użyt­kow­nika, np. w za­kre­sie wy­bra­nego ję­zyka lub re­gionu, z któ­rego po­cho­dzi użyt­kow­nik, roz­miaru czcionki, wy­glądu strony in­ter­ne­to­wej itp.,
  5. „re­kla­mowe” pliki co­okies, umoż­li­wia­jące do­star­cza­nie użyt­kow­ni­kom tre­ści re­kla­mo­wych bar­dziej do­sto­so­wa­nych do ich zainteresowań.
 4. W wielu przy­pad­kach opro­gra­mo­wa­nie słu­żące do prze­glą­da­nia stron in­ter­ne­to­wych (prze­glą­darka in­ter­ne­towa) do­myśl­nie do­pusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków co­okies w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­nika. Użyt­kow­nicy ser­wisu mogą do­ko­nać w każ­dym cza­sie zmiany usta­wień do­ty­czą­cych pli­ków co­okies. Usta­wie­nia te mogą zo­stać zmie­nione w szcze­gól­no­ści w taki spo­sób, aby blo­ko­wać au­to­ma­tyczną ob­sługę pli­ków co­okies w usta­wie­niach prze­glą­darki in­ter­ne­to­wej bądź in­for­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym za­miesz­cze­niu w urzą­dze­niu użyt­kow­nika ser­wisu in­ter­ne­to­wego. Szcze­gó­łowe in­for­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach ob­sługi pli­ków co­okies do­stępne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­darki in­ter­ne­to­wej). Nie­do­ko­na­nie zmiany usta­wień w za­kre­sie co­okies ozna­cza, że będą one za­miesz­czone w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­nika, a tym sa­mym bę­dziemy prze­cho­wy­wać in­for­ma­cje w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­nika i uzy­ski­wać do­stęp do tych informacji.
 5. Wy­łą­cze­nie sto­so­wa­nia co­okies może spo­wo­do­wać utrud­nie­nia ko­rzy­sta­nie z nie­któ­rych usług w ra­mach na­szych ser­wi­sów in­ter­ne­to­wych, w szcze­gól­no­ści wy­ma­ga­ją­cych lo­go­wa­nia. Wy­łą­cze­nie opcji przyj­mo­wa­nia co­okies nie po­wo­duje na­to­miast braku moż­li­wo­ści czy­ta­nia lub oglą­da­nia tre­ści za­miesz­cza­nych w ser­wi­sie in­ter­ne­to­wym jaki jest ni­niej­szy Blog z za­strze­że­niem tych, do któ­rych do­stęp wy­maga logowania.
 6. Pliki co­okies mogą być za­miesz­czane w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­nika ser­wisu in­ter­ne­to­wego, a na­stęp­nie wy­ko­rzy­sty­wane przez współ­pra­cu­ją­cych z Blo­giem re­kla­mo­daw­ców, przez firmy ba­daw­cze oraz do­staw­ców apli­ka­cji multimedialnych.

Wię­cej o cia­stecz­kach mo­żesz prze­czy­tać tu­taj.